Dịch vụ mới nhất

Hệ thống tẩy rửa bao b dnh thnh phần nguy hại 500 kg/h

  Hệ thống t̉y rửa bao bì c hiệu quả trong việc tẩy rửa sạch những chất thải dnh trong bao bì để tạo ra những sản phẩm l bao bì sạch c thể đưa vo ti chế, ti sử dụng,

Xem thm

Hệ thống xc rửa thng phuy cng suất 375 kg/h

  Gip tẩy rửa sạch những chất thải dnh trong bao bì để tạo ra những sản phẩm l bao bì sạch c thể đưa vo ti chế, ti sử dụng

Xem thm

HỆ THỐNG L ĐỐT 1000 Kg/h

  HỆ THỐNG L ĐỐT 1000 Kg/h Chuyn xử l cc chất thải cng nghiệp, bn thải, chất thải y tế

Xem thm
Hệ thống tẩy rửa bao b dnh thnh phần nguy hại 500 kg/h Hệ thống tẩy rửa bao b dnh thnh phần nguy hại 500 kg/h Hệ thống t̉y rửa bao bì c hiệu quả trong việc tẩy rửa sạch những chất thải dnh trong bao bì để tạo ra những sản phẩm l bao bì sạch c thể đưa vo ti chế, ti sử dụng,
Hệ thống xc rửa thng phuy cng suất 375 kg/h Hệ thống xc rửa thng phuy cng suất 375 kg/h Gip tẩy rửa sạch những chất thải dnh trong bao bì để tạo ra những sản phẩm l bao bì sạch c thể đưa vo ti chế, ti sử dụng
HỆ THỐNG L ĐỐT 1000 Kg/h HỆ THỐNG L ĐỐT 1000 Kg/h HỆ THỐNG L ĐỐT 1000 Kg/h Chuyn xử l cc chất thải cng nghiệp, bn thải, chất thải y tế